Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝΕθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Απευθείας ανάθεση Προμηθειών - Υπηρεσιών
13/03/2018
Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια της υπηρεσίας «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών».
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη Κ.Μ.: 29/2018 έως την 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
           Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016 δημόσια και παρουσία σας την 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 11.05 π.μ στο Δημαρχείο, 2Ος όροφος, δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
            Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
          Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  πρόσκλησης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5) ημέρες   πριν   από   την  καταληκτική   ημερομηνία  υποβολής προσφορών.  Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπιον   της   αναθέτουσας   αρχής, η   οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με τα οριζόμενα  και στο άρθρο 221,  εντός  προθεσμίας δέκα (10)  ημερών,  μετά   την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται η απόρριψη  της  ένστασης. Για   το  παραδεκτό  της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου   ποσού   ίσου  με το ένα τοις εκατό (1%)  επί της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.   Το  παράβολο  αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο.
           Το  παράβολο επιστρέφεται  με   πράξη  της   αναθέτουσας  αρχής,  αν   η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το   αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει