Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Απευθείας ανάθεση Προμηθειών - Υπηρεσιών
06/02/2019
Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π20/2019 μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου συνολικού προϋπολογισμού 3.800,60 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές τουλάχιστον για μια ομάδα ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 11/02/19 ώρα 10.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν το αργότερο έως την 15 Φεβρουαρίου 2019 σε χώρο εντός του Δημαρχείου Ιλίου.
 
Ειδικότερα, τα είδη της 2ης ομάδας θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί έως την 15 Φεβρουαρίου 2019 σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/02/2019και ώρα 10.10’  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 20/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter