Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Απευθείας ανάθεση Προμηθειών - Υπηρεσιών
31/10/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π133/2019 μελέτη με τίτλο  «προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας» συνολικού προϋπολογισμού 14.991,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 08/11/2019 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος). Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι  τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με ΚΜ 133/2019 Μελέτης του Δήμου Ιλίου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 08/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.10 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί προσωρινός  ανάδοχος (και μόνο αυτός) της παρούσας προμήθειας ,κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Τμήματος Προμηθειών, θα προσκομίσει άμεσα επί ποινή αποκλεισμού και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: σύμφωνα με το άρθρο 9 της με ΚΜ 133/19 Μελέτης

-ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019),
-φορολογική ενημερότητα
-ασφαλιστική ενημερότητα,  
τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς ,όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 9 της με ΚΜ 133/2019 Μελέτης)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
  1. Η Μελέτη 133/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter