Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Αποφάσεις Δημάρχου στη Διαύγεια
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αποφάσεις Δημάρχου Στην Διαύγεια
Αποφάσεις Δημάρχου
Τίτλος
23-09-2019 - 
Απόφαση Δημάρχου 41887/23-09-2019

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
31-10-2018 - 
Άποφαση Δημάρχου 601/2018

Απόφαση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για της ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού κατόπιν της υπ'αριθμ. 34637/26-09-18 Ανακοίνωσης του Δήμου.
16-10-2018 - 
Απόφαση Δημάρχου 550/2018

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση.

12-06-2018 - 
Απόφαση Δημάρχου 288/2018

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”
29-01-2018 - 
Απόφαση Δημάρχου 42/2018

Αποφασίζουμε την ανάθεση στην ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου με ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών κάτοικο Ιλίου, του έργου: «Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από 29/01/2018 έως και 28/01/2019
29-01-2018 - 
Απόφαση Δημάρχου 41/2018

Την ανάθεση στον ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Ιωάννη του Αντωνίου, Παιδοψυχίατρο κάτοικο Ιλίου, του έργου: «Ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα
υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ειδικής διαπαιδαγώγησης στους χρήστες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας’’, από 29/01/2018 έως και 28/01/2019
05-12-2017 - 
Απόφαση Δημάρχου 721/2017

Προσλαμβάνουμε τον κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας (8) οκτώ μηνών από 01/12/2017 έως και 31/07/2018, ως κάτωθι:
12-10-2017 - 
Απόφαση Δημάρχου 570/2017

Προσλαμβάνουμε την κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών από 10/10/2017 έως και 09/12/2017 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.
06-10-2017 - 
Απόφαση Δημάρχου 552/2017

Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών από 09/10/2017 έως και 08/12/2017 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.
28-03-2017 - 
Απόφαση Δημάρχου 133/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
Βρέθηκαν 28 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 123 Τελευταία


 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter