Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. ΙλίουΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες 210 2610654

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
28/07/2017
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 38.998,00€ (τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π126/2017 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα, (πάντα όμως για το σύνολο της ποσότητάς τους), όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄του τεύχους διακήρυξης

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 28/07/2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 3ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122 ,διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 17/07/2017.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα Τεύχη Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) και τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα - Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

26/07/2017 Διευκρίνιση:
Εκ παραδρομής υπάρχουν κάποια λάθη στο έντυπο προσφοράς της Ά Ομάδας που βρίσκεται στις σελ. 66-67 της διακήρυξης.

Στο αρθρο 12 (Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος) η ορθή ποσότητα είναι 3 τεμάχια.
Στο αρθρο 13 (Σκληρός Δίσκος) η ορθή ποσότητα είναι 5 τεμάχια.
Στο αρθρο 19 (Κάρτα γραφικών) η ορθή τιμή μονάδας είναι 172,00€.
Παρακαλούμε κατεβάστε προς υποβολή το νέο έντυπο προσφοράς
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google

Λαογραφικό Μουσείο

Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει