Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές
Υπηρεσίες 210 2610654

Web TV

Δημοτικό
Ωδείο, επιμορφωτικά προγράμματα

Κανονισμός Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΑδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
21/09/2017
Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 27.526,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 21/9/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, στον 2ο όροφο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής  την   21/9/2017 και ώρα 10:30 με 11:00 ή  να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 20/9/2017 και έως ώρα 14.00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
 
Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 12/09/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα - Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

18/09/2017: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αρ.Πρωτ.38349/08-09-2017

 
Στο Παράρτημα Α, άρθρο 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της τεχνικής προσφοράς που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
 
α) Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι
γ) όσον αφορά  τον έτοιμο χλοοτάπητα.
οι υποψήφιοι προμηθευτές να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα παραγωγής και εμπορίας ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, για τα ζητούμενα  φυτικά είδη, του Υπ.Α.Α.&Τ, κατέχοντας  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού τις αντίστοιχες άδειες (σύμφωνα με την Υ.Α. 1153/16620/2014 ,ΦΕΚ 616Β)
 
και ομοίως στο Παράρτημα Α, άρθρο 8, σελ 16  << εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών….>>
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google

Λαογραφικό Μουσείο

Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
Δημοσιογραφικά
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com


Ενημερωτικό Δελτίο
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει