Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
11/04/2018
Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την   «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων» προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 11 / 04 /2018 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 10/04/2018 και έως ώρα 14:00

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/03/2018.

30/03/2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
 
Εκ παραδρομής αναγράφεται στη σελ. 49 (Παράρτημα Ε’ : Έντυπο οικονομικής προσφοράς) Ομάδα Α – (Μηχανήματα Έργου) - «1. Φορτηγό τετραξονικό, ανατρεπόμενο Δ.Χ. ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω», αντί του ορθού «1. Φορτηγό τετραξονικό, ανατρεπόμενο Ι.Χ. ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω», το οποίο ζητείται στο Παράρτημα Β’ : «Ειδικοί όροι διαγωνισμού».
Παρ’ όλα αυτά θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα Ε’ «Έντυπο οικονομικής προσφοράς», αρκεί να συνοδεύονται από μία υποσημείωση ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα αφορά
Φ.Ι.Χ. όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter