Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
25/06/2019
Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022», προϋπολογισμού 1.607.784,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24 %.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  18/06/2019 και ώρα 09:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 25/06/2019 και ώρα 15:00 μμ

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 23/05/2019.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 19/06/2019


Σε απάντηση του από 18/06/2019 εγγράφου σας το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την ίδια ημέρα σχετικά με την με αριθμ. πρωτ.
16187/22-05-2019 Διακήρυξη με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με την 1η ερώτηση
Α. Στο μέρος ΙΙΙ ενότητα Δ «Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής» του Ε.Ε.Ε.Σ. πρέπει οι υποψήφιοι προμηθευτές να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο. Xστόσο στο άρθρο 8 «Δικαιολογητικά συμμετοχής Περιεχόμενο προσφορών» της με αριθμ. πρωτ. 16187/22-05-2019 Διακήρυξής μας εκ παραδρομής συνδέεται ο εθνικός λόγος αποκλεισμού με τις περιπτώσεις 1 και 2 στη σελίδας 23.

Σχετικά με τη 2η και 3η ερώτηση
Β. Στο μέρος IV: Κριτήρια επιλογής στην ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν εάν πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 «Κριτήρια επιλογής» της με αριθμ. πρωτ. 16187/22-05-2019 Διακήρυξής μας.

 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.comNewsletter