Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ. Ιλίου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ιστορικό Λεύκωμα

Εθνικό Δίκτυο
Άμεσης Κοινωνικής ΠαρέμβασηςΙστορικές Οικογένειες
Δήμου Ιλίου

ΔιαύγειαΑνοικτή Διακυβέρνηση

Μάθετε για τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες

Web TV

Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αδελφοποίηση Δήμου Ιλίου με το δήμο Νότιας Ιταλίας

Αδελφοποίηση δήμου Ιλίου με το δήμο
της Ρουμανίας Tulcea

Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας

Καθαρή Πόλη

 

Η γνώμη σας μετράει
Πόσο αξιόπιστες σας φαίνονται οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες?

α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
δ. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω

Θεματικός Κατάλογος

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δήμου Ιλίου
20/01/2020
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου (για το έτος 2019), προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (58.810,39€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 20/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (στον 3Ο όροφο), επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/01/2019.

14/1/2020 Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Η

(Αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 656/08-01-2020)
 
Οι παρακάτω φράσεις:
 

  • «και γ) υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για ατομικές επιχειρήσεις.»
  • «Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου.»
Οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 «Περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς» του Παραρτήματος Α «Γενικοί όροι διαγωνισμού»
  • «Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου.» η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 «Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη» του Παραρτήματος Β «Ειδικοί όροι διαγωνισμού»
Δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της εκ παραδρομής προσθήκης τους και ως εκ τούτου απαλείφονται

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η κίνηση στους δρόμους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πόλη για ποδήλατο
 
Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό
 
Πληροφορίες για το Δημαρχιακό
Μέγαρο Περιοδικό Ιλιον

Χάρτης Ιλίου μέσω google
 
Ανακύκλωση - Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

ΠΑΡΚΟ Αντώνης Τρίτσης 
 
Κανάλι
Δήμου Ιλίου στο youtube.com


 
Κανάλι Δήμου Ιλίου στο twitter.com

Newsletter