107/2010

107/2010

107/2010 – Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09» a

Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09» ads1072010.pdf

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΖΧ 7335 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ αρ. 31 a

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΖΧ 7335 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ αρ. 31 ade1072010.pdf