242

242

Έγκριση πίστωσης 149,81€ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011 σύμφωνα με το διαγωνισμό που πραγματοποίησε το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης: Π 97/2010) a

Έγκριση πίστωσης 149,81€ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011 σύμφωνα με το διαγωνισμό που πραγματοποίησε το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης: Π 97/2010) adspk0682011.pdf

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση στολών για εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011» a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση στολών για εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011» adspk0652011.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου γα τη στέγαση επιμορφωτικών προγραμμάτων του Δήμου» με Α.Μ. : ΟΙΚ 14/2008. a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή κτιρίου γα τη στέγαση επιμορφωτικών προγραμμάτων του Δήμου» με Α.Μ. : ΟΙΚ 14/2008. adspk0672011.pdf

Ορισμός επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτου του άρθρου 248 του Π.Δ. 410/95 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» a

Ορισμός επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτου του άρθρου 248 του Π.Δ. 410/95 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»