333/2010

333/2010

333/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής a

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ