249/2016 – Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»