Τμήμα Εσόδων

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι. Σε περίπτωση νέας οικοδομής (διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία.) από κατασκευαστή:

Ο κατασκευαστής προσκομίζει τα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ( που να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ΔΕΗ)
  • Άδεια Οικοδομής (με βεβαίωση ακριβούς αρίθμησης, όπου απαιτείται από την Δ.Ε.Η.)
  • Βεβαίωση του Μηχανικού, που θα αναγράφει αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής.
  • Κατόψεις όλων των ορόφων, γιατί γίνεται επανέλεγχος των τετραγ. μέτρων (για κοινόχρηστο ρολόι χρειάζονται απαραίτητα όλες οι κατόψεις υπογείου-πιλωτής κ.λ.π – χρειάζονται επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν μπει τα κοινόχρηστα.)
  • Λογαριασμός Δ.Ε.Η. τελευταίος (αν υπάρχουν άλλα διαμ/ματα που ηλεκ/τούνται ή καταστήματα ή κάτι άλλο).
  • Συμβόλαια , τίτλοι (οικοπέδου, σύσταση οριζοντίου κ.λ.π)
  • Πίνακας Ποσοστών (για νέες οικοδομές)
  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρονται οι αντιστοιχίες διαμερισμάτων, αποθηκών, κλειστών θέσεων στάθμευσης.

και μπορεί να πάρει ο ίδιος την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ ΓΙΑ ΔΕΗ για όλους τους χώρους της πολυκατοικίας για εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Εάν υφίστανται χώροι της οικοδομής αυθαίρετοι και μη, οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις, να προσκομίσετε τα αντίγραφα της τακτοποίησης. Οι τακτοποιημένοι χώροι απαλλάσσονται από τυχόν αναδρομικές οφειλές ως προς τα τέλη του δήμου.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου και το τέλος ακίνητης περιουσίας και να έχει τακτοποιηθεί το θέμα εσοχής του κάδου απορριμμάτων βάσει του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ιλίου

Ναι. Τότε ο κατασκευαστής προσκομίζει τα δικαιολογητικά: 
  • Άδεια Οικοδομής (με βεβαίωση ακριβούς αρίθμησης, όπου απαιτείται από την Δ.Ε.Η
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για κοινόχρηστο ρολόι ( που να αναγράφεται ο αριθμ.παροχής ΔΕΗ)
  • Κατόψεις όλων των ορόφων
  • Βεβαίωση του Μηχανικού, που θα αναγράφει αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής.
  • Λογαριασμός Δ.Ε.Η. εργοταξιακού (τελευταίος) αν θα μετατραπεί σε κοινόχρηστο
  • Συμβόλαια , τίτλοι ( οικοπέδου, σύσταση οριζοντίου, κ.λ.π)
  • Πίνακας Ποσοστών
  • Αστυνομική Ταυτότητα

Παίρνει την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ ΓΙΑ ΔΕΗ για τον κοινόχρηστο χώρο και στην συνέχεια οι επιμέρους ιδιοκτήτες προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου, Αστυνομική Ταυτότητα και τίτλο ιδιοκτησίας και λαμβάνουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Εάν υφίστανται χώροι της οικοδομής αυθαίρετοι και μη, οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις, να προσκομίσετε τα αντίγραφα της τακτοποίησης. Οι τακτοποιημένοι χώροι απαλλάσσονται από τυχόν αναδρομικές οφειλές ως προς τα τέλη του δήμου.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου και το τέλος ακίνητης περιουσίας και να έχει τακτοποιηθεί το θέμα εσοχής του κάδου απορριμμάτων βάσει του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ιλίου.

Σύμφωνα με τον Ν.1068/80 και το Π.Δ. 6/86 τα έργα αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά δηλαδή ο ωφελούμενος δημότης υποχρεούται να καταβάλει τέλος στον φορέα κατασκευής το οποίο αντιστοιχεί στην δαπάνη που προέκυψε για το τμήμα του αγωγού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του. Το Π.Δ. 6/86 καθορίζει τις λεπτομέρειες υπολογισμού και είσπραξης των τελών.
 
Ο φορέας κατασκευής – Δήμος μετά την κατασκευή του έργου και τον υπολογισμό της τελικής δαπάνης με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίζει την τιμή μονάδος τόσο για τον κεντρικό αγωγό όσο και για την διακλάδωση της σύνδεσης με τις κατοικίες.
 
Ο δημότης που επιθυμεί την σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο της αποχέτευσης απευθύνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και καταθέτει συμβόλαια ιδιοκτησίας ή τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η πρόσοψη του ακινήτου στον δρόμο που γίνεται η σύνδεση καθώς και το πλάτος του δρόμου.
 
Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν την βάση υπολογισμού των τελών (συμμετέχουν ο αριθμός των ορόφων που δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη και η τυχόν ύπαρξη κοινοχρήστου χώρου που διαπιστώνεται από τον υπάλληλο). Ο αριθμός των ορόφων αν και προσαυξάνει το τέλος σύνδεσης ουσιαστικά δεν συμμετέχει γιατί μέχρι τρεις όροφοι δεν δημιουργούν προσαύξηση.
 
Ο υπάλληλος ελέγχει εάν ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από το Δήμο και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούντος και της ιδιοκτησίας στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου το οποίο είναι πρόγραμμα εσωτερικής παραγωγής που εξυπηρετεί μόνο τον υπολογισμό, την εκτύπωση των εντύπων, και την παρακολούθηση του αρχείου των συνδέσεων χωρίς δυνατότητα σύνδεσης με την Οικονομική Υπηρεσία.
 
Ο υπάλληλος της Τ.Υ. αν χρειαστεί κάνει και αυτοψία επιτόπου για προσδιορισμό των μέτρων ακριβώς και ενημερώνει το τμήμα εσόδων με αντίγραφο το οποίο συνοδεύει την αίτηση του ενδιαφερόμενου δημότη και το τμήμα εσόδων υπολογίζει το ποσό.
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 
  • Συμβόλαιο ή τοπογραφικό διάγραμμα (κατά περίπτωση)
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
A) από οικοδομικά υλικά.
Το τέλος αυτό εισπράττεται από το ταμείο του τμήματος στην περίπτωση κατά την οποία ο δημότης ξεκινάει νέα οικοδομή, οπότε θα χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο, είτε για να μεταφέρει οικοδομικά υλικά, είτε για να τα τοποθετήσει πάνω σε πεζοδρόμιο. Ο δημότης απευθύνεται στην δημοτική αστυνομία με αίτησή του με επισυναπτόμενη την οικοδομική του άδεια .
Η δημοτική αστυνομία κατόπιν αυτοψίας των υπό κατάληψη τ.μ χορηγεί διαβιβαστικό στο αρμόδιο τμήμα που επιλαμβάνεται της έκδοσης άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Αφού η άδεια χρήσης υπογραφεί από τον Δήμαρχο το αναλογούν τέλος τελικώς εξοφλείται στο τμήμα εσόδων.  Σε ακίνητα  γωνιακά ,       τρίφατσα , διαμπερή λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη πρόσοψη του οικοπέδου) , ώστε να υπολογίσει το κόστος του τέλους. (Η τιμή μέτρου καθορίζεται βάσει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). Το τέλος αυτό πληρώνεται στο ταμείο του δήμου μας εφάπαξ  και για μια φορά, έως ότου τελειώσει η οικοδομή. Σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε το τέλος στην αρχή της οικοδομής πληρώνεται ανά πάσα στιγμή ,ύστερα από έλεγχο του τμήματος εσόδων .

B) Εποχιακά είδη ή από καταστήματα.

Ισχύουν τα ανωτέρω. Το αναλογούν τέλος εξοφλείται εφάπαξ για κάθε χρόνο.

Γ) Περίπτερα. 

Ειδοποιούνται οι υπόχρεοι του Δήμου μας για τα ψυγεία που διατηρούν (συνήθως δύο). Αν καθυστερήσουν γίνεται βεβαιωτικός κατάλογος.

Οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας εισπράττονται από τα ΕΛΤΑ ή από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.
 
  • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ΕΛΤΑ υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται στο απόκομμα της επιταγής (πίσω όψη): ο αριθμός κλήσης, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) & η Δ.Ο.Υ.
  • Αν κατά το χρόνο που διαπιστώθηκε η παράβαση το όχημα δεν ανήκει στον υπόχρεο, πρέπει να προσκομίσει σε φωτοτυπία, στο τμήμα εσόδων ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) την άδεια μεταβίβασης που θα φαίνεται ο υπόχρεος, που θα φαίνεται ο υπόχρεος παραβάτης

Β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του αγοραστή ή του πωλητή που θα φαίνεται ο υπόχρεος παραβάτης &

Γ) βεβαίωση ή σημείωμα υπολογισμού επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση του οχήματος από τη Δ.Ο.Υ. που να φαίνεται ο υπόχρεος παραβάτης.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του ν. 1406/83 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2307/95 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του ν. 3491/2006, συνίσταται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε  αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου ή Κοινότητας και φορολογουμένων. 

Κάθε  φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του νόμου Ν.505/76 στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια δικαιούνται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο & την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 Ν.2717/99, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2Α της ενότητας Β του άρθρου 5 του Ν4079/12 (ΦΕΚ Α 180), η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα  (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης  ή από τότε που αποδεδειγμένα  έλαβαν πλήρη γνώση αυτής.
 

Με βάση το άρθρο 27 του ν. 3900/10 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 126 του ν. 2717/99, η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο το οποίο μαζί με τρία αντίγραφα κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, ενώ ειδικώς για τις φορολογικές διαφορές απαιτείται περαιτέρω επί ποινή απαράδεκτου της άσκησής της, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διαδίκου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή που, παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την λήξη  της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς του άρθρου 126 του ν. 2717/99 στις φορολογικές διαφορές, η κατάθεση των προσφυγών γίνονταν είτε στο δήμο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, είτε στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθυνόταν η οποία τις διαβίβαζε στον οικείο δήμο προκειμένου ο τελευταίος να συντάξει και αποστείλει τον κατ’ άρθρο 149 του ν. 2717/99 διοικητικό φάκελο της διαφοράς στο δικαστήριο.  

Με βάση τα ανωτέρω πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος :

 1. Έχει την δυνατότητα για την κατά το άρθρο 2 του ν. 505/76 άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής κατά της εγγραφής  του σε βεβαιωτικό κατάλογο, δια της σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως ( κοινοποίηση αποσπάσματος εγγραφής).
 2. Με το ίδιο δικόγραφο της προσφυγής έχει τη δυνατότητα για παράλληλο αίτημα για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, στο πλαίσιο της πρόβλεψης της παρ. 3 του άρθρου 32, του ν. 1080/80 και,
 3. Έχει την υποχρέωση , εφόσον ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου , να προβεί στην επίδοση στον οικείο ΟΤΑ επικυρωμένου αντιγράφου αυτής, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)  ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της , ανεξαρτήτως εάν στο δικόγραφο εμπεριέχεται αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με το δήμο .

Αν η επιτροπή διαπιστώσει ,βάση των στοιχείων ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής ή μειώσεως του ποσού που βεβαιώθηκε, συντάσσει  σχετικό  πρακτικό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, το οποίο υπογράφεται από την επιτροπή, το γραμματέα & τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού & το οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του ποσού που βεβαιώθηκε επί του οποίου υπολογίστηκαν & τα πρόστιμα ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 50% αυτού. Με την απόφαση αποδοχής του πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελειώνει ο συμβιβασμός. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ή το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίψει το πρακτικό της Επιτροπής η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης & την προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 Ν.1827/89 & του άρθρου 69 παρ.2 Ν.2717/99  η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση & είσπραξη του εσόδου σε ποσοστό 60% επί των βεβαιωθέντος ποσού. Σε βάρος του προσωπικού που άσκησε προσφυγή βεβαιώνεται ταμειακά ποσό 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού & το υπόλοιπο δεν μπορεί να βεβαιωθεί πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 “Περί των προσόδων των δήμων & κοινοτήτων “,επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων & των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας & φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής καθώς & για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων. 
Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας & φωτισμού καθώς & κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το ύψος του τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας & να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο τον βαθμό χρήσης της υπηρεσίας. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα  καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους του κατοίκους του Δήμου & όχι μόνο από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας.
 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ :

Ι) Ακίνητα που βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου

ΙΙ) Ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης , εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει αφ” ενός μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ” ετέρου δε να διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή.    

 
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 του ΒΔ 24/9-20/10/58 το τέλος καθαριότητας & φωτισμού επιβάλλεται σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση ακινήτων, με οποιαδήποτε ιδιότητα (κυρίου, νομέα, επικαρπωτή κ.λ.π).
Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας & φωτισμού είναι εκείνος που βαρύνεται με την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δηλαδή ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασμοί (άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75 ).Εάν ο φερόμενος από την ΔΕΗ ως καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφ”όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο.
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
 
Σε κάθε ηλεκτροδοτούμενο στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ως επιφάνεια υποκείμενη στο τέλος καθαριότητας λογίζεται η συνολικά φωτιζόμενη από τη ΔΕΗ επιφάνεια, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ωφέλιμο ή μη χώρο. Συνυπολογίζονται συνεπώς στο εμβαδόν του ακινήτου, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι τοίχοι του κτιρίου ή τα τυχόν τοιχία του ακάλυπτου χώρου, ο χώρος που καταλαμβάνει ο ανελκυστήρας της οικοδομής – όχι όμως & τα κενά κάθε ορόφου που είναι αναγκαία για την κίνησή του – και τα πατάρια.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν3345/05 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.25/75(άρθρου 9 παρ.14 Ν.2503/97) & ορίζεται πλέον ότι ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται & δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας & φωτισμού, για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του ακινήτου επιβάλλεται αναδρομικά εκτός του οφειλόμενου τέλους και αναλογούν πρόστιμο.
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στεγασμένων ή μη που λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας, προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν μέσω του δήμου (σε ειδικό έντυπο) οι υπόχρεοι στη ΔΕΗ, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη δήλωση βεβαιώνεται από τον δήμο η επιφάνεια του ακινήτου & αναγράφεται από τον υπόχρεο το είδος του ακινήτου (οικία ,κατάστημα, γραφείο κ.λ.π ) & η διεύθυνσή του (άρθρο 2 παρ.1 Ν.25/75 ).
Όμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας (για την ανάλογη αύξηση ή μείωση των τελών) καθώς & σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο τρόπος προσδιορισμού της επιφάνειας των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ορίζεται από τον δήμο ή την κοινότητα (άρθρο 3 παρ.1 Ν 25/75).
Για όσους χώρους δεν υποβλήθηκε από τους υπόχρεους δήλωση, κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.25/75, η φωτιζόμενη επιφάνεια προσδιορίζεται  καθ’ υπολογισμό από τα αρμόδια όργανα του δήμου (άρθρο 2 παρ.1 Ν 25/75 ).Στη περίπτωση αυτή το εμβαδόν του ηλεκτροδοτούμενου χώρου μπορεί να υπολογισθεί κατ” εκτίμηση του αρμοδίου υπαλλήλου, χωρίς αυτός ο “μονομερής” τρόπος υπολογισμού να θεωρείται από τον νόμο αυθαίρετος (ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197).
Ο δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι (άρθρο 5 παρ.1 Ν25/75).Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο στην έκταση όσο & στο είδος (στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος) ή στη χρήση του ακινήτου (οικία ,κατάστημα κ.λ.π).Σε περίπτωση άρνησης του υπόχρεου να δεχθεί έλεγχο της δηλωθείσης επιφανείας , το μη δηλωθέν εμβαδόν προσδιορίζεται όπως & στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ,δηλαδή καθ”υπολογισμό από τα αρμόδια όργανα του δήμου.
Εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημάρχου ,εκτός από το αναλογούν τέλος  & πρόστιμο, στην πρώτη μεν περίπτωση ίσο με το οφειλόμενο τέλος, στη δεύτερη δε περίπτωση ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη δηλωθείσα επιφάνεια (άρθρα 5 παρ.1 Ν.25/75 & 2 παρ.2 Ν429/76 , άρθρο 19 Ν 1080/80).
 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Ι) Το ελληνικό δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μονάδων)

ΙΙ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων & νομικών προσώπων τους δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ ,οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς δημοτικές & κοινοτικές επιχειρήσεις, η ΚΕΔΚΕ & οι ΤΕΔΚ.

Άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που δεν εντάσσονται στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου, όπως το ΙΚΑ , τα Νοσοκομεία ,τα Πανεπιστήμια, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν απαλλάσσονται του τέλους. Επίσης δεν απαλλάσσονται του τέλους οι ιεροί ναοί & εκείνοι που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, όπως ο ΟΣΕ.

Απαλλάσσονται επίσης του τέλους καθαριότητας οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων & οι χώροι των αποδυτηρίων των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις & άλλοι αγωνιστικοί χώροι εφ’ όσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη & δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου.

Δεδομένου ότι το τέλος καθαριότητας βαρύνει τον καταναλωτή της ΔΕΗ, η απαλλαγή του ελληνικού δημοσίου & των ΟΤΑ  ισχύει μόνο αν είναι οι ίδιοι καταναλωτές. Συνεπώς ακίνητα του δημοσίου ή των ΟΤΑ  που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους δεν εξαιρούνται του τέλους.  
Απαλλαγές από δημοτικούς ή κοινοτικούς φόρους & τέλη που θεσπίζονται μετά την ισχύ του  Ν.1416/84,αν δεν αναφέρονται ρητά στο τέλος καθαριότητας ή γενικά σε ανταποδοτικά τέλη, κρίνεται κατά περίπτωση αν περιλαμβάνουν & το τέλος αυτό.

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα εκτός εκείνων που ανήκουν στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι, δημόσια ιδρύματα κλπ.).

Βαρύνει τον, κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.
Το τέλος ακίνητης περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο:

 • Εμβαδόν Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ για ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44964/17-06-2022 – ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 064/2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ν.δ 356/1974, Α 356).

Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. α) ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ , ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022, ΤΕΥΧΟΣ Α) ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 76 ΠΑΡ. Ε ΤΟΥ Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.04.2022, ΤΕΥΧΟΣ Α).

Έντυπα

Δικαιολογητικά για μείωση ΔΤ σε ευπαθείς ομάδεςa

 

Δικαιολογητικά για εργοταξιακή παροχή ΔΕΗa

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗa

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣa

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗa

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗa

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑa