Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ιλίου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αλλά και σε συμμόρφωση με τις  υποχρεώσεις για τους αποδέκτες χρηματοδότησης ως προς την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθώς και τα άρθρα 10 της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και 19 της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως κυρώθηκαν με το Ν4822/2021 (ΦΕΚ Α 135/2-8-2021), στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (https://greece20.gov.gr/a) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.