251/2019 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωσηή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»

251/2019 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωσηή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»

251/2019 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωσηή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»