428/2018 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

428/2018 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου