429/2018 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων