006/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πολυετών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»

006/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πολυετών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»