016/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2018»

016/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2018»