017/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2018»