019/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2018)»

019/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2018)»