038/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»