020/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

020/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»