022/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»

022/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»