023/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»