037/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

037/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»