009/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών

009/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών