043/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών