055/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»