238/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια χρωμάτων και σιδηρικών για τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

238/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια χρωμάτων και σιδηρικών για τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»