236/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

236/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»