245/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια Προτυπωμένων Μηχανογραφικών Εντύπων»