311/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων»