217/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018»

217/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018»