280/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2018-2019 και κτιρίων του Δήμου»

280/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά την «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2018-2019 και κτιρίων του Δήμου»