123/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά την «Αμοιβή για την ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου»

123/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά την «Αμοιβή για την ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου»