317/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1233/2015 δαπάνης Κτηματολογίου ποσού 450,00 €

317/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1233/2015 δαπάνης Κτηματολογίου ποσού 450,00 €