Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (Σόλιας Ανδρέας)