317/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής 1091/2018 ποσού 565,43 €

317/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής 1091/2018 ποσού 565,43 €