Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 206,64 ευρώ