Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή