344/2012 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 5.014,91 €