102/2013 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 5.171,96 €