179/2013 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 4.917,14 €