392/2018 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 4.000,16 €

392/2018 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 4.000,16 €