172/2015 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), Τεχνικής Έκθεσης και απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06 για τη σύνταξη της προμελέτης ΥΔΡ 01/2015 με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ»

172/2015 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), Τεχνικής Έκθεσης και απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06 για τη σύνταξη της προμελέτης ΥΔΡ 01/2015 με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ»

172/2015 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), Τεχνικής Έκθεσης και απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06 για τη σύνταξη της προμελέτης ΥΔΡ 01/2015 με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ»