331/2018 – Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2019»

331/2018 – Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2019»