390/2017 – Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Συμβόλαια συντήρησης λογισμικού 2018»