005/2014 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης ποσού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»